लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका, २०७८

Share | Like

नेपाल सरकार, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रद्वारा हालै जारी भएको लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका, २०७८ यहाँबाट डाउनलोड गर्नुहोस्ः

(पाठ्क्रम विकास केन्द्रको वेबसाईटबाट साभार गरिएको)


Share | Like

A Complete School at Everyone's Reach!